دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-172 
2. بررسی روایات تفسیری مجمع البیان از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 25-46

10.30513/hd.2021.1573.1077

سیدعلی دلبری؛ سیدعلی سجادی زاده؛ سید محمد علی بازقندی