بررسی احادیث مدح «حبّ النساء» و رفع تعارض نمایی آن با احادیث ذمّ «حبّ النساء»

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 طلبه سطح 3

چکیده

در احادیث اسلامی موضوع مهرورزی و محبّت نسبت به همسر با عنوان «حبّ النساء» مطرح شده است. این روایات با دو بیان به ظاهر متفاوت دیده می‌شود.
از یک سو روایاتی «حبّ النساء» را مدح می‌کنند و از سوی دیگر، برخی احادیث آن را امری مذموم می‌شمرند. این دو بیان به ظاهر متفاوت، منجر به اختلاف احادیث و به نوعی تعارض ظاهری بین آنهاست. برخی علما دو وجه جمع بین این دو گروه از روایات مطرح کرده‌اند: یکم. منظور از مدح «حبّ النساء» محبت متناسب نسبت به همسر و منظور از ذم آن افراط در این محبت است. دوم. مراد از روایات مدح مقابله با فرهنگ جاهلی است که جنس زن مورد تحقیر و ظلم قرار مى‌گرفته است. نویسنده با بهره گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی، نخست به بررسی سندی روایات پرداخته است. سپس با نقد دو وجه پیش گفته، احتمال سومی را مطرح کرده است و آن اینکه منظور از مدح «حبّ النساء»، محبت قلبی نسبت به زن و شوهر است و ذمّ حب النساء در روایات دیگر، تعبیری کنایی بوده و منظور از آن مسأله شهوت‌رانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the hadiths praising "love of women" and resolving its apparent conflict with the hadiths of "love of women"

نویسنده [English]

  • seyed mohammad tabatabaei 2
2 Masters student
چکیده [English]

In Islamic hadiths, the issue of love and affection for one's spouse has been raised under the title of "love for a woman". These narrations are seen with two seemingly different expressions.
On the one hand, some narrations praise "love for women" and on the other hand, some hadiths consider it a reprehensible thing. These two seemingly different phrases lead to differences in the hadiths and a kind of apparent conflict between them. Some scholars have suggested two commonalities between these two groups of narrations: First. The meaning of praising "love for a woman" is proper love for one's spouse, and the meaning of sin in this love is excess. The second. The purpose of the narrations is to praise in order to confront the ignorant culture in which the female gender has been humiliated and oppressed. Using a descriptive-analytical method, the author first examines the accuracy of the narrations. Then, by criticizing the above two aspects, he has raised the third possibility, which is that the meaning of praising "love for a woman" is heartfelt love for a couple, and the sin of loving a woman in other narrations is a metaphor. Interpretation and meaning of the subject is lust. Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love of women
  • women
  • friendship of wife
  • extremes in love
  • lust