بررسی احادیث مدح «حبّ النساء» و رفع تعارض نمایی آن با احادیث ذمّ «حبّ النساء»

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 طلبه سطح 3

10.30513/hd.2021.1846.1086

چکیده

در احادیث اسلامی موضوع مهرورزی و محبّت نسبت به همسر با عنوان «حبّ النساء» مطرح شده است. این روایات با دو بیان به ظاهر متفاوت دیده می‌شود.
از یک سو روایاتی «حبّ النساء» را مدح می‌کنند و از سوی دیگر، برخی احادیث آن را امری مذموم می‌شمرند. این دو بیان به ظاهر متفاوت، منجر به اختلاف احادیث و به نوعی تعارض ظاهری بین آنهاست. برخی علما دو وجه جمع بین این دو گروه از روایات مطرح کرده‌اند: یکم. منظور از مدح «حبّ النساء» محبت متناسب نسبت به همسر و منظور از ذم آن افراط در این محبت است. دوم. مراد از روایات مدح مقابله با فرهنگ جاهلی است که جنس زن مورد تحقیر و ظلم قرار مى‌گرفته است. نویسنده با بهره گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی، نخست به بررسی سندی روایات پرداخته است. سپس با نقد دو وجه پیش گفته، احتمال سومی را مطرح کرده است و آن اینکه منظور از مدح «حبّ النساء»، محبت قلبی نسبت به زن و شوهر است و ذمّ حب النساء در روایات دیگر، تعبیری کنایی بوده و منظور از آن مسأله شهوت‌رانی است.

کلیدواژه‌ها