گونه‌شناسی حدیث مخالف با قرآن کریم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

به اتفاق عالمان مسلمان، هر آن حدیث که با قرآن کریم مخالف باشد، مردود است. این اصل به واسطه آیات و اخبار معتبر پرشمار پشتیبانی می‌شود. و اهل بیت و برخی صحابه بر پایه آن، اخباری منسوب به پیامبر اکرم را مردود شمرده‌اند. برخی اهل حدیث هر چند اصل مردود بودن حدیثِ مخالف با قرآن را پذیرفته‌اند، ولی درک عقل در اعتبارسنجی حدیث به قرآن را معتبر نمی‌دانند؛ در دیدگاه آنان، عقلی که به مخالفت حدیث صحیح (السند) با قرآن حکم کند، بی‌گمان به خطا رفته است. بسیاری از فقیهان نیز هر چند عرف را مرجع تشخیص مخالفت می‌دانند، ولی مخالفت را تنها در دو فرض تباین کلّی و جزیی محصور می‌کنند و مخالفت عرفی را به مخالفت منطقی تقلیل می‌دهند. با پیگیری احادیث عَرض و سخنان محدّثان و فقیهان در این باب، و تحلیل مفهوم مخالفت عرفی، و استقراء مصادیق؛ هفت گونه مخالفت حدیث با قرآن یافت می‌شود: تناقض صریح یا مخفی، تخصیص عامّ تخصیص‌ناپذیر، تعمیم خاصّ، انحصار عامّ در مصادیق، مخالفت با سیاق آیه، و مخالفت با قرآن مکتوب یا ملفوظ. بی‌گمان احادیثی که در هر یک از این گونه‌ها جای گیرد، با قرآن کریم مخالفت دارد و کنار گذاشته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the types of Hadiths Contrary to the Qur'an

نویسنده [English]

  • Mohammad Soltani Renani
Faculty member of Isfahan University
چکیده [English]

Research problem: All Muslim scholars reject the tradition of opposing the Quran. The verses of the Qur'an and many hadiths imply this principle. And the Ahl Al-Bayt and the companions of the Prophet also rejected the anti-Qur'anic narrative. However, everyone has accepted this principle, but some of the hadiths do not consider the understanding of reason in evaluating hadiths valid. The jurisprudents also consider the Qur'an as opposed to only two assumptions: General and partial logical contradiction. Therefore, defining the opposition of hadith to the Quran and identifying the variants of the hadith opposed to the Quran is the problem of the present study.
Research findings: By following the traditions we can find seven types of opposition to the Qur'an: Explicit or hidden paradox, Assign a generic title, Generalize a specific title, Unique general title in some instances, Opposition to the context of the verse, Oppose the scripture and reading the Quran. These seven types of hadith are discredited because of opposition to the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Comparison of Hadith with Quran"
  • "Hadith opposed to the Quran"
  • "Conventional opposition"
  • "Reasonable opposition"