داوران

عنوان

نام

نام خانوادگی

        تحصیلات

رتبه علمی

دکتر

مصطفی

احمدی فر

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

جواد

ایروانی

دکترای تخصصی

دانشیار

دکتر

عباس

اسماعیلی زاده

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

قاسم

بستانی

دکترای تخصصی

دانشیار

دکتر

محمدرضا

جواهری

دکترای تخصصی

استادیار

 دکتر

سید ابوالقاسم

حسینی زیدی

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

رضا

حق پناه

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

علی

خیاط

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

حسن

خرقانی

دکترای تخصصی

دانشیار

دکتر

سیدعلی

دلبری

دکترای تخصصی

دانشیار

دکتر

علی اکبر

رستمی

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

محمدابراهیم

روشن ضمیر

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

سیدعلی

سجادی زاده

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

محمد

سلطانیه

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

سیدرضا

شیرازی

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

مهدی

عبادی

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

سید جعفر

علوی

دکترای تخصصی

استادیار

آقای

امیرحسین

فرامرزی

کارشناسی ارشد

سایر

حجت الاسلام

رامین

گلمکانی

سطح چهار حوزه

استادیار

دکتر

مهدی

مردانی(گلستانی)

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

محمد

میرزائی

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

غلامعلی

مقدم

دکترای تخصصی

استادیار

دکتر

محمد

مولوی

دکترای تخصصی

دانشیار

دکتر

محسن

نورائی

دکترای تخصصی

دانشیار