بررسی روایات تفسیری مجمع البیان از دیدگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن دانشگاه علوم اسلامی رضوی

10.30513/hd.2021.1573.1077

چکیده

از مهمترین راه‌های فهم صحیح قرآن به گواه عقل و نقل، مراجعه به روایات است سوگمندانه گنجینه‌ی روایات از عصر صدور آن، دستخوش دگرگونی قرار گرفت و این امر نیاز به واکاوی سره از ناسره را دو چندان کرده و از دیرباز نقد و بررسی روایات تفسیری مورد توجه برخی مفسران بوده‌است، علامه طباطبایی از جملة مفسرانی است که ضمن عنوان «بحث روایی» روایات تفسیری را نقادی نموده‌است، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی نقدهای علامه به روایات مجمع البیان را گردآوری و مورد بررسی قرار د‌اده‌است، از نقدهای علامه می‌‌توان به ناشناخته‌بودن راوی، مرسله‌بودن، مرفوع‌بودن، تداخل، سوء برداشت‌راوی، ادراج، وهن به شخصیت پیامبر، عدم مطابقت با تاریخ و واقعیت، آمیختگی با روایات تطبیقی و مخالفت با قرآن اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها