بررسی روایات تفسیری مجمع البیان از دیدگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

از مهمترین راه‌های فهم صحیح قرآن به گواه عقل و نقل، مراجعه به روایات است سوگمندانه گنجینه‌ی روایات از عصر صدور آن، دستخوش دگرگونی قرار گرفت و این امر نیاز به واکاوی سره از ناسره را دو چندان کرده و از دیرباز نقد و بررسی روایات تفسیری مورد توجه برخی مفسران بوده‌است، علامه طباطبایی از جملة مفسرانی است که ضمن عنوان «بحث روایی» روایات تفسیری را نقادی نموده‌است، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی نقدهای علامه به روایات مجمع البیان را گردآوری و مورد بررسی قرار د‌اده‌است، از نقدهای علامه می‌‌توان به ناشناخته‌بودن راوی، مرسله‌بودن، مرفوع‌بودن، تداخل، سوء برداشت‌راوی، ادراج، وهن به شخصیت پیامبر، عدم مطابقت با تاریخ و واقعیت، آمیختگی با روایات تطبیقی و مخالفت با قرآن اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the interpretive narrations of Majma 'al-Bayan from the perspective of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Seyed ali sajadizadeh 2
  • Seyed Mohamad ali bazghandh 3
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles, Razavi University of Islamic Sciences
3 PhD student
چکیده [English]

One of the most important ways to understand the Qur'an correctly, as evidenced by reason and narration, is to refer to the narrations. Unfortunately, the treasure trove of narrations has undergone a transformation since the time of its issuance, and this has doubled the need for a thorough analysis of the narrations, and the critique and study of interpretive narrations has long been considered by some commentators. Allameh Tabatabai is one of the commentators who has criticized interpretive narrations under the title of "narrative discussion". This article has collected and studied Allameh's critiques of Majma 'al-Bayan narrations in a descriptive-analytical method. Allameh's criticisms include the unknownness of the narrator, being Mar’fu, being Mur’sal, interfering, misinterpretation of the narrator, Id’raj, insulting the character of the prophet, inconsistency with history and reality, mixing with comparative narrations and opposing the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretive Narrations
  • Hadith Damages
  • Majma 'al-Bayan
  • Al-Mizan
  • Tabatabaei. Tabarsi