درباره نشریه

این نشریه از سال 1396به صورت دوفصلنامه زیر نظر دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر می شود و با تصویب کمیسیون بررسی نشریات معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم از شماره 1 موفق به دریافت درجه علمی ترویجی  شد