دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1-141