بازیابی منابع روایات «عمرو بن جُمَیع» در کافی کلینی و ارزیابی آن‌ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

چکیده

یکی از راویانی که در میان رجالیان به‌شدت تضعیف شده، عمرو بن جُمَیع است. با وجود این، از وی حدود بیست روایت بدون واسطه از معصومان(ع) در کافی کلینی نقل شده است. مسئله این پژوهش که به شکل توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، چگونگی ورود این اخبار ضعیف به کتاب کافی است و نیز اینکه روایات برگرفته از عمرو بن جمیع در این مجموعۀ روایی از کدام منابع اخذ شده است. با توجه به غالب بودن روش مکتوب نقل حدیث در شیعه، شیوه بازیابی منابع در این تحقیق، رجوع به طرق نجاشی و شیخ طوسی در کتب اصحاب امامیه و نیز بررسی متون روایات وارده در کافی از عمرو بن جمیع است. با بررسی انجام‌شده مشخص شد که احادیث وی از حدود هفت کتاب در کافی نقل شده و بیشتر احادیث او درباره مسائل اعتقادی و اخلاقی است و کلینی در زمینه مسائل و احکام فقهی، احادیث معدودی را از وی نقل نموده که این می‌تواند نشان‌دهنده همراهی کلینی با آراء رجالیان درباره عمرو بن جمیع باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Retrieving Sources of Narrations of “Amr Bin Jami” in Kafi of Koleyni and Evaluating Them

نویسندگان [English]

 • Seyed Soleyman Mousavi 1
 • Sayeda Jamila Hashemnia 1
 • Seyed Ali Delbari 2
1 PhD student in Quran & Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad
2 Associate professor, Department of Quran & Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad
چکیده [English]

One of the narrators who has been greatly weakened among the scholars of Rijal is Amr bin Jami; Nevertheless, about twenty narrations from the innocents(as) have been narrated from him in Kafi of Koleyni. The problem of this research, which is organized in a descriptive-analytical form, is how these weak news entered the book of Kafi and also from which sources the narrations taken from Amr bin Jami in this collection of narratives were obtained. Due to the predominance of the written method of telling of hadith in Shia, the method of retrieving sources in this research is to refer to the methods of Najashi and Sheykh Tusi to the books of the Companions of the Imamiyyah and also to examine the texts of hadiths included in Kafi by Amr bin Jami. Through the investigation, it was found that his hadiths were quoted from about seven books in Kafi, and most of his hadiths are about religious and moral issues, and Koleyni narrated a few hadiths from him in the field of jurisprudential issues and rulings, which can indicate Koleynii's association with As'hab al-rejal opinions about Amr bin Jami.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kafi of Koleyni
 • Amr bin Jami
 • Direct narrators
 • Narration method
 • Written expression of hadith
 1. قرآن کریم.
 2. ابن‌داود حلّی، تقی‌الدین حسن بن علی، کتاب الرجال، تحقیق و مقدمه سیدمحمدصادق آل بحرالعلوم، نجف اشرف، المطبعة الحیدریه، 1392 ق.
 3. برقی، ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، چاپ دوم، قم، دار الکتب الاسلامیه، 1371 ق.
 4. جدیدی‌نژاد، محمدرضا، «روش دستیابی به منابع الکافی»، دوماهنامه آینه پژوهش، سال بیست و یکم، شماره 123، مرداد و شهریور 1389 ش.
 5. دلبری، سیدعلی،آشنایی با اصول علم رجال، چاپ پنجم، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1398 ش.
 6. سزگین، فؤاد، تاریخ التراث العربی، ترجمه محمود فهمی حجازی، ریاض، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه، 1411 ق.
 7. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، تحقیق و تعلیق سیدحسن موسوی خرسان، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1407 ق.
 8. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، رجال الطوسی، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1373 ش.
 9. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، الطبعة الحدیثه، تصحیح سیدعبدالعزیز طباطبایی، قم، مکتبة المحقق الطباطبائی، 1420 ق.
 10. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1407 ق.
 11. مدرسی طباطبایی، سیدحسین، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ترجمه سیدعلی قرائی و رسول جعفریان، چاپ دوم، قم، اعتماد، 1386 ش.
 12. نجاشی اسدی کوفی، ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن عباس، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، چاپ ششم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1365 ش.
 13. Juynboll, Gautier H. A. “Some isnad -analytical methods illustrated on the basis of several woman- demeaning sayings from hadith literature,” Al-Qantara, Vol.10(2), 1989.
 14. Motzki, Harald, “Dating Muslim Traditions: A Survey,” Arabica, 52(2), March 2005.
 15. Schacht, Joseph, “A Revaluation of Islamic Traditions,” Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 2, October 1949.
 16. Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1979.