دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-167 

مقاله پژوهشی

7. ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی حدیث سعادت و شقاوت

صفحه 143-167

صدیقه موسوی کیانی؛ محسن قاسم پور؛ سید محمود طیب حسینی