واکاوی اصول رفتاری و واکنش امام‌رضا علیه السلام برابر هارون از منظر روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و معارف حدیث دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

2 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی (دفتر تبلیغات اسلامی)

چکیده

واکاوی رفتار امام‌رضا (ع) برای الگوگیری از او، شایسته یا بایسته است. امام (ع) ده ‌سال از دوران امامتش را در عصر خلافت هارون سپری کرده است که در میان پژوهش‌های رضوی، ارتباط میان او و هارون یا نادیده یا کمتر دیده شده است. این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی بر آن است، براساس روش کتابخانه‌ای از میان گزارش‌ها، ارتباط میان امام (ع) و هارون را باز کاود. امتیاز این نوشتار با دیگرپژوهش‌ها واکاوی واکنش امام‌رضا (ع) با هارون و نیز استخراج اصول رفتاری امام (ع) در آن‌باره است که هدف پژوهش دستیابی به آن‌هاست. اصولی همچون اصل مسئولیت و رهبری، اصل بصیرت و ژرف‌اندیشی، اصل اغتنام فرصت. از کنش و واکنش میان امام (ع) و هارون می‌توان گام‌هایی را ترسیم کرد که بسته به وضعیت سیاسی و اجتماعی متغیر بوده است: واکنش‌هایی همچون واکنش نرمش‌گون، مسئولانه، مدبرانه و چشم‌پوشانه که هر کدام بر اساس اصول رفتاری او نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها