مؤلفه‌های فقه الحدیثی تأیید روایات تفسیری در المیزان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

روایات تفسیری معصومین(ع) یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین منابع تفسیری جهت فهم صحیح آیات قرآن به وی‍ژه برای شیعیان بوده و عموم تفاسیر شیعه از این میراث بهره‌مند هستند. از سویی دیگر، چنین روایت‌هایی تهی از آسیب‌ها و ضعف‌ها نبوده و استفاده از آن‌ها نیاز به دقت و تحقیق فقه الحدیثی است. از جمله این تفاسیر که افزون بر استفاده از این روایات، به بررسی‌های فقه الحدیثی در آن‌ها پرداخته و به رد و اثبات پاره‌ای از آن‌ها اقدام نموده؛ -امری که در کمتر تفسیر شیعی مشاهده می‌شود- تفسیر معاصر و مشهور، المیزان علامه طباطبائی است. در این مقاله، با توجه به جایگاه خاص این تفسیر در جهان اسلام، با روشی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه‌ای، تلاش شده است مولفه‌های فقه الحدیثی علامه طباطبائی در تأیید روایات تفسیری را بنا بر تفسیر المیزان استخراج و مورد مداقه قرار دهد. نتیجه‌ی این تلاش به اختصار دلالت بر آن دارد که عمده مولفه‌های علامه در این زمینه؛ عرضه روایات بر قرآن، سنجش روایات با روایات صحیح، متواتر، مشهور و مستفیض، عرضه‌ی روایات بر عقل، تطبیق الفاظ روایات بر علم لغت و... بوده است.

کلیدواژه‌ها