دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 1-139 
روایات «جهنمی بودن اکثر زنان» در ترازوی نقد

صفحه 91-108

ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محسن کبیری راد؛ احسان یاربی