بررسی نقش روایات اسباب نزول در تعیین ترتیب نزول و ترجیح روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حضرت نرجس سلام الله علیها

2 استادیار دانشگاه قم

چکیده

یکی از موضوعات تأثیرگذار در عرصۀ تفسیر و مباحث علوم قرآنی، چگونگی دستیابی به ترتیب نزول صحیح سور قرآن کریم است و یکی از معیارهایی که در این راستا مورد توجّه محقّقان بوده روایات اسباب نزول بوده‌اند. این معیار در نقد روایات ترتیب نزول، تأیید آن‌ها و همچنین به صورتی مستقل از روایات، در تعیین ترتیب نزول صحیح، مورد استفاده محقّقان بوده است. در نقطۀ مقابل، برخی به طور کلّی قائل به بی اعتباری روایات اسباب نزول بوده و برخی نقش این روایات را در تعیین ترتیب نزول صحیح نپذیرفته‌اند. برای قضاوت صحیح در مورد ارزش این معیار، لازم است ادله طرفین بازنگری شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است. نتیجۀ بررسی حاکی از آن است که می‌توان در مواردی نقش روایات اسباب نزول را در تأیید و در مواردی در نقد و ترجیح ترتیب‌های روایی بر یکدیگر پذیرفت.

کلیدواژه‌ها