دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-125 
نقد سند روایات در تفسیر اطیب البیان

صفحه 45-66

داود معماری؛ جلال مصطفایی اجلالیه