دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-125 
3. نقد سند روایات در تفسیر اطیب البیان

صفحه 45-66

داود معماری؛ جلال مصطفایی اجلالیه