دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 1-192 
واکاوی روش‌های رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ انصاری

صفحه 159-180

10.30513/hd.2022.3131.1122

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمدحسن قاسمی