حدیث مزید از نظر تا عمل؛ شروط محدثان و عمل فقیهان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

حدیث مزید از اصطلاحات علم درایه و به حدیثی اطلاق می شود که نسبت به حدیث هم مضمون خود زیادتی در متن یا سند داشته باشد. برخی بر آنند که زیادی در متن باید معنای جدیدی را ایجاد کند تا بر آن، حدیث مزید اطلاق شود. ولی برخی دیگر صرف وجود زیاده در متن را به طور مطلق کافی می دانند. نسبت به زیادی در سند هم برخی وجود یک یا چند راوی بیشتر و برخی دیگر فقط وجود یک راوی بیشتر را در سند شرط اطلاق مزید می دانند.
نگارنده‌گان این مسأله را به روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته اند که مانعی برای اطلاق حدیث مزید بر هرکدام از انواع فوق وجود ندارد.
یافته دیگر این استکه اگر چه در کتابهای درایه، اصول و قواعد مختلفی برای مزید ذکر شده؛ اما فقیهان به اینها کمتر پایبند بوده و در عمل به مبانی اصولی، حدیثی و رجالی خود مراجعه کرده اند؛ مانند احتمال اشتباه راوی یا کاتب در بیان یا نوشتن زیاده، عدم اختلاف جوهری یک روایت با سایر روایات، بررسی وثاقت همه راویان موجود در سلسله سند، تقدیم اصل «عدم زیاده» بر اصل «عدم نقیصه»، اضبط بودن راوی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

More hadith from view to action; The conditions of the narrators and the practice of the jurists

نویسندگان [English]

  • seyydmahdi ahmadinik 1
  • Amir reza Daryadel 2
1 Member of the Faculty of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Razavi University of Islamic Sciences
2 Master student of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

An additional hadith is one of the terms of the science of knowledge and refers to a hadith that has more in the text or document than its hadith. Some believe that a lot in the text should create a new meaning in order to be referred to as a hadith. But others consider the mere presence of too much in the text to be absolutely sufficient. Compared to many in the document, some consider the existence of one or more narrators more and others consider the existence of only one more narrator in the document as a condition for further application.
The authors have studied this issue in a descriptive-analytical method based on library study and have come to the conclusion that there is no obstacle to applying more hadith to any of the above types.
Another finding is that although different principles and rules are mentioned for more; But the jurists are less committed to these and in practice have referred to their principles, hadith and rijali; Such as the possibility of the narrator or scribe making a mistake in expressing or writing too much, the lack of substantive differences between a narration and other narrations, checking the authenticity of all narrators in the chain of transmission,

کلیدواژه‌ها [English]

  • More hadith
  • a lot in the text
  • a new meaning
  • a lot in the document
  • jurists