بازخوانش سلوک راوی شناسی و نظام باوری ابن غضائری در پندار اندیشه وران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه پیام نور تهران جنوب

چکیده

ابن غضائری از راوی شناسان برجسته حدیثی در عصر متقدمان می باشدکه با بهره گیریی از ملاک ها و بنیان های معرفتی ویژه زمانه خویش به بازخوانی احوال روایان حدیثی پرداخته است. حوزه مطالعات رجال شناسی وی همبسته با تصویرسازی شایسته از هویت دانشی و الگوی فکری او در زمانه زیسته و نحوه دستیابی او به منابع رجالی می باشد. رهیافت نقادانه وی در این دانش در اثر رجالی تاریخی نه عینی قابل بازنمایی و سنجه می باشد. اما کمینه منابع روایی تاریخی درباره هویت فردی و اجتماعی ابن غضائری بستری برای گمانه های ناهمگون معرفتی در حوزه شخصیت تاریخی، باوری ودانشی وی در میان دانشوران پیشینی و پسینی رجالی و غیرآن شده است. در این جستار با رهیافت همزمانی ودرزمانی وتحلیلی به بازخوانی منش ابن غضائری و سلوک راوی شناسی و نظام باوری وی پرداخته و تلاش شده بنابر روایت پیشینیان همزمان وی و گفته های دانشیان رجالی پسینی هویت دانشی و چیستی اثر راوی شناسی وی مورد بازخوانش تحلیلی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-reading Ibn Ghazairi's narrative behavior and systemic belief in the thinking of thinkers

نویسنده [English]

  • Qasim Mohseni Mary
Graduate of PhD in Quran and Hadith from Payame Noor University of South Tehran
چکیده [English]

   Ibn Ghadāʿirī (Arabic: إبن غَضائِری) is one of the prominent ḥadīth narrators in the earlier age who has reread the ḥadīth narrator's status using the knowledge of ḥadīth and biographical evaluation (Arabic: الرِّجال, Romanized: al-rijāl) specific to his time. His field of biographical evaluation studies is a representation of his scientific personality, intellectual model and method of accessing Rijāl sources. His critical approach to this knowledge can be represented and judged by his historical Rijāl (not objective). However, the lack of historical narrative sources about Ibn Ghadāʿirī's personal and social identity has become a position for different epistemological speculations in the field of his historical personality, beliefs and knowledge among the earlier and later (posterior) scholars of Rijāl and other scholars. It was attempted in this article to reread analytically, Ibn Ghadāʿirī's scientific and religious character by using the narrations of the contemporary Rijālian scholars of Ibn Ghadāʿirī and the narratorologists after him

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Ghadāʿirī
  • weaknesses
  • injury and modification
  • rhetoric
  • exaggeration