دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-162 
5. جایگاه و نقش روایات در تفسیر اطیب البیان

صفحه 105-126

جلال مصطفایی اجلالیه؛ داود معماری


6. شخصیت رجالی سَماعة ‌بن مِهران حضرمی

صفحه 127-144

علی محمد میرجلیلی؛ حسن رضایی هفتادر؛ سمیرا دهقان