شخصیت رجالی سَماعة ‌بن مِهران حضرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیت الله حائری میبد

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیت الله حائری میبد

چکیده

در قرون اولیۀ اسلامی، مشکلاتی در ثبت و نگارش احادیث به وجود آمد و راویانی ضعیف، مجهول و کذّاب با اهدافی متفاوت، اقدام به نقل احادیث جعلی کردند و گاه راویان کم‌حافظه، روایات را به صورت صحیح نقل نمی‌کردند. ازاین‌رو در قرون بعدی، علم رجال توسط علمای اسلام تأسیس شد تا عهده‌دار بررسی حالات راویان در راستای صیانت از احادیث باشد.
نوشتۀ حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد روایی، در مقام شناسایی و معرفی یکی از راویان حدیث به نام سماعة بن مهران حضرمی است و در پی پاسخگویی به این سؤال است که وی در بین علمای علم رجال، از چه جایگاهی برخوردار است؟ هدف از این پژوهش، بررسی اعتبار احادیث منقول از سماعه می‌باشد.
نتیجۀ مقاله نشان می‌دهد که سماعه، از محضر امام باقر†، امام صادق‌† و امام کاظم† تلمّذ نموده و فردی امامی، ثقه و مورد اعتماد بوده است. ازاین‌رو، احادیث وی قابل اعتماد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها