پژوهشی دربایسته‌های راهبردی زندگی ایمانی، با تأکید بر حدیث «لایستکمل العبد حقیقة الایمان حتی...»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد‌یار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

زندگی ایمانی نوعی کنش انتخابی، آگاهانه، حساب‌شده و شکیبانه‌ای است که بر اندیشۀ توحید استوار است. زندگی مذکور، دارای قواعد و آموزه‌های عملی- اخلاقی فراوانی است و به لحاظ اهمیت و ضرورت، هر یک دارای مراتب گوناگونند. مقالۀ تحلیلی پیش‌رو، که مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است، پژوهشی در بایسته‌های راهبردی زندگی ایمانی در منابع روایی با تأکید بر روایت «لایستکمل العبد حقیقة الایمان...» است. بازکاوی مفاهیم موجود در روایت مذکور و تبیین روزآمد فرازهای آن، نشان می‌دهد که شناختِ بنیادین، اولین بایستۀ راهبردی زندگی ایمانی است که هدایت‌طلبی و عمل، نتیجۀ آن است. ساماندهی زمان، ابزار و امکانات زندگی و داشتن برنامۀ‌ زیست مادی و معنوی، دومین ضرورت راهبردی زندگی ایمانی در کلام نورانی معصومان‰ است. شکیبایی در زندگی دنیا در برابر انواع ناملایمات و حرکت به سوی هدف، سومین عنصر راهبردی زندگی ایمانی است. خلإ هر یک از موارد سه‌گانه، مانع بزرگی در رسیدن به زندگی مطلوب در پژوهش نگارنده است.

کلیدواژه‌ها