دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. " کارکرد روایات اسباب نزول، و معیارهای نقد آن در تفسیر التبیان و نقد آراء مفسر"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.30513/hd.2022.3261.1132

زهره نریمانی؛ ربابه عبادی کیا


2. تحلیل عوامل ضلالت انسان بر اساس نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

10.30513/hd.2022.3225.1128

ثریا سقا؛ محمدهادی منصوری؛ کامران اویسی


3. بررسی معیارهای مهم در تمییز مشترکات و توحید مختلفات با تطبیق بر نام و نَسَب ابوبکر جِعابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.30513/hd.2022.2543.1131

محمد عافی خراسانی؛ روح الله شهیدی


4. تحلیل انتقادی روایات تحریفنمای سوره «یس» در القرائات سیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.30513/hd.2022.2766.1109

گیتی گودرزی؛ حسن خرقانی


5. تحلیل انتقادی دیدگاه ضعف مباحث رجالی ملاصدرا در شرح اصول کافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30513/hd.2022.2859.1113

مونا امانی‌پور؛ عبدالله میراحمدی