دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

تحلیل سندی و دلالی روایت رضوی "شِیعَتُنَا اَلْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا" دربارۀ ویژگی‌های شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.30513/hd.2023.4908.1189

سید محمود مرویان حسینی؛ سیدعلی دلبری؛ حسین امینی


مقاله پژوهشی

جستاری در روش‌های عاطفی تربیت اخلاقی در نامه 31 نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.30513/hd.2023.4855.1182

محمد سبحانی نیا؛ معصومه موسوی


نقد و بررسی شاخصه های روایات تقیّه‌ای در تفسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.30513/hd.2023.4552.1171

مرضیه اسرافیلی؛ حمید رضا رحیمی


بررسی عبارت «الصلاه معراج المومن» در منابع متقدم و متأخر فریقین و اعتبار سنجی آن با بررسی منقولات هم‌مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.30513/hd.2023.5053.1194

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ محمد رضا اکملی


بررسی وثاقت ابی جمیله مفضل بن صالح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.30513/hd.2023.3968.1156

صالح منتظری


علمی ترویجی

بازیابی منابع روایات «عمرو بن جمیع» در کافی کلینی و ارزیابی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30513/hd.2024.5082.1196

سید سلیمان موسوی؛ سیده جمیله هاشم نیا؛ سیدعلی دلبری


رحله یا سفر در طلب حدیث و اسباب آن و آثار آن بر علم حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.30513/hd.2024.5269.1201

قاسم بستانی


مقاله پژوهشی

بررسی فهرستی شخصیت حدیثی منخل بن جمیل و مباحثی پیرامون تفسیر او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30513/hd.2024.5463.1205

سیدرضا شیرازی؛ عقیله السادات قماشی؛ سید حسین شفیعی دارابی