تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کوثر بجنورد،

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

وجود روایات متعارض و مختلف در رجال کشّی از ویژگیهای این اثر کهن رجالی است. در پارهای از روایات و گزارشهای متعارض رجال کشّی تعدادی از راویان یک‌جا و هم‌زمان توسط امامان معصوم‰ مدح و تعدیل و گاه مورد مذمت و نکوهش واقع شدهاند و ما این دسته از روایات را روایات مدح و ذم گروهی نام مینهیم. در مجموع در رجال کشّی سیزده روایت در مدح تعدادی از اصحاب صادقین‡ وهشت روایت ذم گروهی وجود دارد که با حذف موارد تکراری، به چهار روایت کاهش می‌یابد. نتیجه این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است از این قرار است که حضور حداکثری راویان فطحی مذهب در نقل و نشر دستهای از روایات مدح گروهی مشهود است. هم‌چنین نقش غالیان در جعل احادیث مذمت اصحاب امامان به سبب تقابلی که با فقیهان اصحاب صادقین‡ داشته اند، بارز است.

کلیدواژه‌ها