بررسی وثاقت یحیی ازرق از منظر رجالیان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

رجالیان در باره وثاقت یا عدم وثاقت برخی راویان اتفاق نظر و درباره برخی دیگر اختلاف نظر دارند. روشن شدن وضعیت راویان مورد اختلاف، نیاز به بررسی قرائن و مطالعه دیدگاههای فقیهان و رجالیان دارد. یکی از راویانی که رجالیان و فقیهان در باره او اختلاف نظر دارند و نام او در سند دسته قابل توجهی از روایات آمده، یحیی ازرق است.
در این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، وثاقت یا مجهول بودن یحیی ازرق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که وی ثقه است و این شخص همان یحیی بن عبدالرحمن است که رجالیان در باره وثاقت وی اتفاق نظر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Yahya Azraq's credibility from the perspective of rijalians

چکیده [English]

The rijals agree on the authenticity or unreliability of some narrators and disagree with others. Clarifying the situation of the disputed narrators requires examining the evidence and studying the views of the jurists and rijals. One of the narrators about whom the rijals and jurists disagree and whose name is mentioned in the document of a significant group of narrations is Yahya Azraq.
In this article, which has been organized using library resources and in a descriptive-analytical manner, the authenticity or anonymity of Yahya Azraq has been examined. The findings of this study show that he is trustworthy and this person is Yahya bin Abdul Rahman that the rijals agree on his trustworthiness.
ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yahya Azraq
  • Yahya bin Hassan
  • Yahya bin Abdul Rahman
  • Trustworthy