نگاهی انتقادی به خبر (لانورث) ودلالت آن بر مسئلۀ فدک با تمرکز بر آسیب اضطراب

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

2 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

از مناقشات فریقین در مسئله فدک نحله یا میراث بودن آن است. شیعه فدک را بخشش پیامبر (ص) واهل سنت آن را میراث دانسته؛ معتقدند انبیا میراث نمی گذارند. اهل سنت با استناد به خبر(لا نورث) تمامی دلایل عقلی و نقلی برمیراث گذاری انبیا و بویژه پیامبر اسلام را نفی یا تخصیص می زنند. شیعه ایرادات متعددی برسند ومتن خبر مذکور وارد نموده است, پژوهش مستقل در خصوص متن آن کمتر صورت گرفته است. واکاوی منابع مختلف اولیه اهل سنت و مقایسه آن با منابع متأخر متون مختلف و متفاوتی را نشان می دهد؛ متون مشهور اغلب درمنابع اولیه یافت نمی شود وبا تحریف مواجه گردیده اند. دقت بیشتر حاکی از نوعی آشفتگی, نابسامانی واختلال است که ناشی از نقل به معنا, ادراج, زیادت درمتن , تصحیف وتحریف درآن هاست واین همه عواملی است که حدیث شناسان آن ها را از عوامل اضطراب متن حدیث و ضعف حدیث می شناسند. نتیجه آنکه آسیب اضطراب خبر مذکور را از اعتبارمورد ادعا ساقط و دلالت آن برمدعای اهل سنت را نقض می کند. پژوهش حاضر سعی نموده متن این خبر را از زاویه ای متفاوت یعنی آسیب اضطراب بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Look at the hadith of “La Nou’rath” and Its Implications for Fadak Focusing on the disorder of the chain

نویسنده [English]

  • Narges Khatooon Hajian 1
چکیده [English]

One of the disputes of the two parties is the issue of Fadak Forgiveness or its inheritance. Shiites consider Fadak to be the forgiveness of the Prophet (PBUH) and its tradition as inheritance; They believe that prophets do not inherit. The Sunnis deny or assign all the rational and narrative reasons for the inheritance of the prophets, especially the Prophet of Islam, citing the news (La Nouath). Shiites have raised several objections and the text of the news has entered, the independent research on the text has been less. An analysis of the various early Sunni sources and its comparison with later sources shows different texts; Popular texts are often not found in the original sources and have been distorted. More accuracy indicates a kind of confusion, disorder and disorder that results from quoting meaning, editing, excess in the text, correction and distortion in them and these are all factors that hadith scholars recognize as the causes of anxiety in the text of the hadith and the weakness of the hadith. The result is that the anxiety damage invalidates the news and violates its implication for the Sunni claim. The present study tries to examine the text of this news from a different angle, namely anxiety damage..

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Hadith of La Nou’rath
  • Fadak
  • Two Branches
  • Text Disorder
  • Textual Adding