بررسی سندی و دلالی حدیث« مَا خَلَقَ اَللَّهُ شَیْئاً أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ اَلْأَحْمَقِ ...»

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده:
درکتاب علل الشرایع روایتی به نقل از امام صادق (ع) وارد شده با این مضمون که «خداوند عز و جل موجودى را مبغوض‏تر از احمق‏نیافریده زیرا محبوب‏ترین اشیاء که عقل باشد را از او گرفته است..»
درظاهر حدیث، منافاتی وجود دارد ،چگونه می شود که خداوند نسبت به فرد احمق بغض داشته باشد در حالی که خودش او را احمق آفریده است ؟! واکاوی سندی حدیث بیانگر اینست که سند حدیث مرسل و معنن بوده و وثاقت یکی از راویانش نیز مشخص نیست.همچنین بررسی محتوایی و تحلیل واژگان حدیث حاکی از معنایی متفاوت از فهم رایج آن است وبیانگر اینکه: «احمق» فردی است که عقل خود را بکار نبندد نه کسی که به او عقل اعطا نشده باشد. معنای واژه« سلب» نیز موید آنست زیرا گرفتن یک چیزبعد از اعطاء آن معنا پیدا می کند نه قبل آن.بعلاوه «بغض» بدون دلیل با عدالت خداوند و آیات قرآنی ناسازگار بوده و عقل سالم نیز آن را نمی پذیرد .بنابراین بغض الهی نسبت به احمق دلیلی داشته و آن دلیل اینست که او نعمت عقلی که خدا به او داده را به کار نبسته و با هوسرانی آن را تباه کرده است.


کلید واژگان: خلق اللّه ، أَبْغض، اَلْأَحْمق،عقل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the authenticity and meaning of the hadith about the fool being the most hated thing created by Allah (swt)

چکیده [English]

In the book of Ilal as-shra’ye’ a narration is quoted from Imam Sadiq (as) with the theme that "God the Almighty did not create a creature more hated than a fool because He took from him the most beloved things that is the intellect…”. There is a contradiction in the text of the hadith, and that is: How can God the exalted hate a foolish person when he himself has created him a fool?! The analysis of the hadith’s chain indicates that the hadith chain is severed and Mo’an’an and the authenticity of one of its narrators is also unknown. Also, the study of the content and analysis of the words of the hadith indicates a different meaning from its common understanding and indicates that: "Stupid" means someone who does not utilize his intellect and not someone who has not been given the intellect. The meaning of the word "deprivation" is an indication as well, because taking away something is meaningful after that thing is given, not before it, in addition, "hate" for no reason is incompatible with God's justice and Qur'anic verses, and common sense does not accept it. So, God the exalted has a reason for hating the fool, and that reason is he did not use the intellectual blessing God has given him and ruined it with lust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God’s Creations
  • al-Ab’qaz
  • al-Ah’maq
  • the Intellect