کلیدواژه‌ها = کارکردروایات سبب نزول
کارکرد روایات اسباب نزول و معیارهای نقد آن در تفسیر التبیان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 129-152

10.30513/hd.2022.3261.1132

زهره نریمانی؛ ربابه عبادی کیا