کارکرد روایات اسباب نزول و معیارهای نقد آن در تفسیر التبیان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم معارف قرآن کریم

2 دانش آموخته دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

چکیده

میزان کاربرد روایات اسباب نزول در تفسیر،در تفاسیر متفاوت است؛ برخلاف تفاسیر معاصر در تفاسیر پیشین نقش روایات پررنگ و محسوس‌تر از زمان حاضر است. در این پژوهش کارکرد و موازین نقد روایات اسباب نزول در تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی به عنوان یکی از مهم‌ترین تفاسیر متقدم اجتهادی شیعه کشف و بررسی نمودیم.
با مطالعه تفسیر التبیان به دست آمد که شیخ از روایات اسباب نزول در جهت تعیین مکی و مدنی بودن ، اعتبار عموم نص در روایات سبب نزول، بیان حوادث تاریخی، نقد آراء تفسیری، تکیه بر روایات سبب نزول در تفسیر آیات بهره برده است. در نقد روایات، به ذکر سند و حجیت و اعتبار آن دقت و توجه چندانی نداشته و آنها را میان نکات تفسیری و در برخی موارد جهت تأیید دیدگاه تفسیری خود به صورت اجمال و گزارشی تاریخی بیان نموده و به نقل متنی آنها اکتفا کرده است. درباره بیشتر روایات سبب نزول موضع سکوت را اتخاذ کرده‌اند. اما در موارد محدودی که به نقد اخبار مبادرت ورزیده است این روایات را با موازینی چون نقد سندی، مخالفت با ظاهر و سیاق آیه، معیارهای فقهی و گزاره‌های تاریخی و مخالفت نداشتن با اصل عصمت پیامبر نقد و ارزیابی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Function of the Narrative Toys of the Fall, and Criteria for Criticizing it in the Interpretation of Alphabet"

نویسندگان [English]

  • zohreh narimani 1
  • robabeh ebadi kia 2
1 Assistant Professor of the University of Holy Quran
2 dgfdttfyjlko;kol m;klok
چکیده [English]

"The Function of the Narrative Toys of the Fall, and Criteria for Criticizing it in the Interpretation of Alphabet"

Abstract
The events leading up to the revelation as a way to study the prophecy of a particular verse or a certain surah will help the interpreter. In some verses, the meaning of the verse is not obtained through the structure or texture of the verse, and it can be deduced from religious teachings and concepts. There is no doubt that the rate of application and utilization of the traditions of revelation and contemplation, as well as the contemplation of such traditions in the interpretation, differs from that of the suras and verses, and from one interpretation to another, including that in contemporary interpretations in The earlier interpretations, which were close to the time of the subjects and narrators, can be said to play a more prominent and tangible role in the interpretation of these traditions than the present. In this study, we sought to explore the function and norms of the critique of the revelations of the Prophet in the interpretation of al-Tabayy فیn al-Qur' »n's interpretation as one of the most important early interpretations of Shiite ijtihad.
By studying the interpretation of the scriptures and examining the manner and approach of the interpreter in dealing with the narrations, it was revealed that the Sheikh of the revelatory narrations used to determine the Mecca and the civilization of the verses, the public validity of the narration in the narration, the.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: Interpretation of Taleban
  • Revelation Narratives
  • Function
  • Critique