کلیدواژه‌ها = کارکرد تبیینی
جایگاه و نقش روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 1، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 105-126

جلال مصطفایی اجلالیه؛ داود معماری