نویسنده = ���������������� ������ �������� ������
بررسی روایات تفسیری مجمع البیان از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 25-46

10.30513/hd.2021.1573.1077

سیدعلی دلبری؛ سیدعلی سجادی زاده؛ سید محمد علی بازقندی