نویسنده = احمد محمدیان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ادعای نبوت زرتشت در آیینه قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-52

ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احمد محمدیان