واکاوی ادعای نبوت زرتشت در آیینه قرآن و حدیث

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

 از منظر قرآن و روایات، الهی بودن دین مجوس قطعی است و رفتار ائمه اطهار‰و مسلمین از صدر اسلام با پیروان دین مجوس مانند برخورد با اهل کتاب بوده است؛ امّا در روایات، جناب زرتشت پیامبر صاحب شریعت دین مجوس نیست و وی به عنوان مدعی نبوت معرفی شده است. دو روایت اصلی و مهم در باب جناب زرتشت، مناظرۀ حضرت رضا† با هربذ اکبر و مناظره امام صادق† با شخصی زندیق است که در روایت اوّل امام با کلمه زعم و گمان به نبوت جناب زرتشت اشاره دارد و زعم گمانی است که  احتمال کذب در آن قوی‌تر است و در قرآن زعم به معنای کذب به کار رفته است و ظهور در عدم حقیقت دارد. در روایت دوّم هم جناب زرتشت مدعی نبوت معرفی می‌شود و ادعا، طلب چیزی برای خود است و این طلب اعم از صدق و‌کذب است. مهم‌ترین نکته در رد نبوت زرتشت این است که روایات در مورد نبوت او ساکت هستند حال آن‌که ائمه در مناظراتشان هر کجا نامی از انبیاء الهی‰ برده شده است به نبوت ایشان تصریح کرده‌اند. روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها