نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
تعداد مقالات: 2
1. امام شناسی در نامه منسوب به امام صادق(ع) خطاب به اصحاب

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 25-52

10.30513/hd.2021.2544.1101

فتحیه فتاحی زاده؛ زهرا صرفی؛ سمیه سروقد مقدم


2. روش‌شناسی کاشف الغطاء در تعلیق بر شرح نهج البلاغه محمد عبده

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-24

فتحیه فتاحی زاده