نویسنده = ���������� ���������������� �������� ������
مؤلفه‌های فقه الحدیثی تأیید روایات تفسیری در المیزان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 47-68

امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی