نویسنده = ���������� ���������������� �������������� ������
ارزیابی رجالی شخصیت مسور بن مخرمه در عرصۀ سیاست و حدیث

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 125-147

سیدرضا مؤدب؛ سیدمحمد تقی موسوی کراماتی