ارزیابی رجالی شخصیت مسور بن مخرمه در عرصۀ سیاست و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

این نوشتار کوشیده است از ابعاد مختلفی، شخصیت مسور بن مخرمه را مورد مطالعه قرار دهد تا تصویری روشن از او، هم از حیث تاریخی و هم از جهت رجالی به‌دست آورد. بررسی تاریخی این نوشتار، بر پایۀ شخصیت‌شناسی مسور در زمان‌های مختلف و شناخت موضع‌گیری‌ها و نوع عملکردی که او در این مقاطع از حیث سیاسی اتخاذ نموده، انجام گرفته است. مطالعۀ رجالی این شخصیت نیز، بر مبنای گزارش‌های رجالی تشیع و تسنن و ارزیابی‌های رجال‌شناسانۀ این منابع صورت پذیرفته است. علاوه بر این، تقسیم‌بندی موضوعی احادیث مسور و همچنین ارزش‌گذاری روایت‌هایی که از او گزارش شده با نظر به رفتارهای سیاسی که از حیث تاریخی داده، می‌تواند فضای روشن‌تری از چرایی و چگونگی هویت این احادیث بگشاید که در فرآیند تحقیقی این پژوهش به آن توجه شده است. آنچه براساس این پژوهش به‌دست آمده، عدم اعتماد به مسور بن مخرمه از نظرگاه مؤلفه‌های علم رجال است، زیرا او براساس داده‌های تاریخی، فاقد شخصیتی ثابت در تحولات مختلف اجتماعی و سیاسی است.

کلیدواژه‌ها