نویسنده = رحیمه ببرکته شمشیری
تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 67-84

رحیمه ببرکته شمشیری؛ مهدی جلالی