نویسنده = �������� ���������� ����������������������