اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی احمدی نیک

علوم قرآنی و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

sm.ahmadinikgmail.com

سردبیر

محمد علی مهدوی راد

الهیات و معارف اسلامی دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم

mahdaviradut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد ابراهیم روشن ضمیر

علوم قرآنی و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

roushan1344yahoo.com
05132257089

علی نصیری

علوم قرآنی و حدیث استاد دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasirigmail.com
09121536957

جواد ایروانی

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

irvani_javadyahoo.com

شادی نفیسی

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

shadinafisiut.ac.ir

سید علی دلبری

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

saddelbarigmail.com

حسن نقی زاده

علوم قرآنی و حدیث استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naghizadehum.ac.ir

علی خیاط

علوم قرآنی و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ajz80yahoo.com

حسن خرقانی

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

h.kharaghanigmail.com