بررسی سندی و متنی حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» در منابع فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» حدیث مشهوری منسوب به ­پیامبرˆ است که در منابع شیعه و اهل سنت به­طرق متعدد و با صدر و ذیل­های مختلف روایت شده است. براساس طَرَف یا بخش برجستۀ حدیث، طلاق که حلالی شرعی است، مبغو­ض­ترین حلال­هاست. در این نوشتار، پس از احصاء طرق نقل حدیث مورد نظر در منابع شیعه و اهل سنت، ضمن ارزیابی سندی این طرق، صحت صدوری این حدیث بررسی شده است. براساس نتایج این بخش، روشن شده که برخی طرق نقل این حدیث (چهار طریق) دارای درجۀ صحت یا اعتباراند. سپس این حدیث از نظر متنی واکاوی و سبب صدور آن بازسازی شده است. در پایان نیز، دلالت حدیث مورد نظر پژوهش شده و این نتیجه به دست آمده است که طلاق علی­رغم حلال­بودن، حلالی بسیار منفور و مبغوض در نزد خداوند است و در واقع، روایت مورد نظر درصدد جمع میان این دو نکته است.

کلیدواژه‌ها