احادیث امامیه و متن‌شناخت قرآن خصائص و کارکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

متن‌شناخت قرآن، از شمار مباحث درجۀ اول قرآن‌شناسی است و مقصود از آن، شناخت خصائص درونی و بیرونی متن قرآن است. شناخت این خصائص در مواجهه و فهم ما از قرآن ضرروت دارد. این مقاله تلاش دارد با تلفیق روش اکتشافی - تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد: بر پایۀ احادیث امامیه، خصائص بنیادین متن قرآن چیست؟ پیامدهای نظری و کاربردی شناخت این خصائص مهم کدام است؟ بازپژوهی احادیث نشان داد که گفتاری بودن، تاریخمندی متن، فراتاریخی بودن آموزه‌ها، تشابک معنایی و اثربخشی آیات از مهم­ترین خصائص متن قرآن است که در احادیث اهل بیت‰ به آنها تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها