تحلیل سندی و محتوایی حدیث «العلم فی الصغر»

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن‌و‌حدیث، دانشگاه‌علوم‌اسلامی‌رضوی

2 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تعلیم و تربیت انسان تدریجی و مراحل آن و متناسب با رشد قوای مادی و معنوی است. از این رو تعلیم و تربیت بویژه دوران کودکی در اسلام جایگاه ویژه ای داشته. چه رشد و جهت گیری استعداد های انسانی از دوره کودکی شروع می شود. این نوشتار به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه‌ای با هدف تحلیل سندی و محتوایی حدیث «العلم فی الصغر»، به بیان ساختار کلی تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته و حدیث را با آن مقایسه وبه رفع تعارض ظاهری با دیگر روایات تعلیم و تربیت کودکان پرداخته است. و ضمن جبران ضعف سندی این حدیث بیان می‌دارد مهم‌ترین مرحله‌ی تعلیم و تربیت دوران کودکی است. زیرا شخصیت و هنجارهای اخلاقی، قضاوت ها و انگیزهای عمل بوسیله الگوهای محیطی اطراف و.. شکل می گیرد و به دلیل آنکه کودک با عهد فطری خویش فاصله نگرفته است می توان شخصیت کودک را بر اساس توحید سامان داد و علاوه بر ثبات شخصیت کودک موجب شکوفا شدن استعداد‌های مادی و معنوی در جهت اهداف توحیدی ‌شد. این شخصیت همانند نقش بر روی حجر با گذر زمان ثبات می یابد. در نتیجه محتوای حدیث «العلم فی الصغر» همراستا با مجموعه‌ی احادیث تعلیم و تربیت کودکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documentary and content analysis of the hadith "Science in the minor"

نویسندگان [English]

  • Ali zolfaghari 1
  • Ali Delbari 2
1 Master's student of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences
2 Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

Human education is gradual and its stages and is commensurate with the growth of material and spiritual powers. Hence, education, especially childhood, has a special place in Islam. How the development and orientation of human talents begins in childhood. This article uses a descriptive-analytical method and a library with the aim of analyzing the document and content of the hadith "Al-Alam Fi Al-Soghr", expresses the general structure of Islamic education and compares the hadith with it and eliminates the apparent conflict with other narrations of children's education.And while compensating for the weakness of the document, this hadith states that it is the most important stage of childhood education. Because the personality and moral norms, judgments and motivations of action are formed by the surrounding environmental patterns, etc., and because the child is not far from his natural age, the child's personality can be organized based on monotheism and in addition to the stability of the child's personality The flourishing of material and spiritual talents in the direction of monotheistic goals. This character stabilizes over time like a role on a stone. As a result, the content of the hadith "Al-Alam Fi Al-Soghr" is in line with the collection of hadiths for educating children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Document Review
  • Implicit Learning
  • Conscious Thought
  • Monotheism