تحلیل شیوۀ دستیابی به فوز و سعادت در حدیث کساء با رویکرد قرآنی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی قم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان در حیات مادی و معنوی دستیابی به فوز و خوشبختی در دنیا و آخرت است و انسان هماره برای به دست آوردن این مهم در تلاش است اما گاهی مسیر صحیح را پیش نمی‌گیرد. با توجه به تبیین جامع جایگاه فوز و سعادت در آموزه‌های قرآنی و روایی نظیر حدیث کساء، پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا شرایط فائزان، نحوه تجلی فوز در فائزان، مصداق فائزان را در نگاه حدیث کساء و آیات قرآن بررسد. برآیند پژوهش نشان می‌دهد از جمله شرایط فائزان، برگزاری مجالس اهل بیت  با حضور شیعیان و شیفتگان است که با نزول رحمت الهی، استغفار ملائکه، گشایش هم و غم‌ها، و دستیابی به حاجات در دنیا و آخرت، فوز و سعادت در فائزِ سعید، متجلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the method of achieving victory and happiness in the hadith of Kesa with a Quranic approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad hadi Mansouri 1
  • Ameneh qaribdoust 2
1 Assistant Professor of the Department of Quran and Hadith Studies, Qom University of Islamic Studies
2 Graduated master of Islamic education University of Islamic Studies Qom
چکیده [English]

One of the most basic human needs in material and spiritual life is to achieve victory and happiness in this world and the hereafter, and human beings are always trying to achieve this important thing, but sometimes they do not take the right path. Considering the comprehensive explanation of the place of victory and happiness in Quranic and narrative teachings such as the hadith of Kisa, the present study tries to use a descriptive-analytical method to determine the conditions of Faizan, the manner of manifestation of Fauz in Faizan, the example of Faizan in the view of Kasa hadith and Quranic verses. Check. The results of the research show that among the conditions of Faizan is holding the gatherings of Ahl al-Bayt  with the presence of Shiites and devotees, which with the revelation of divine mercy, intercession of angels, opening of sorrows and sorrows, and achieving needs in this world and the hereafter, victory and happiness. Manifested in Faeze Saeed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith of Kisa
  • five members of Al-Abba
  • Salvation
  • happiness
  • Happy Survivor