تحلیل انتقادی دیدگاه ضعف مباحث رجالی ملاصدرا در شرح اصول کافی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث/ دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران/ ایران

2 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی/ تهران/ ایران

چکیده

کتاب «شرح اصول کافی» اثر ملاصدرا فیلسوف متألّه شیعه در قرن یازدهم است که در آن به بررسی و تبیین سند و متن روایات اصول کافی پرداخته است. برخی پژوهشگرها معتقدند صدرالمتألهین با وجود برجسته بودن در حیطۀ فلسفه و حکمت، در حیطۀ سندی و رجالی تبحر کافی را ندارد، حال آنکه استخراج گونه‌های بررسی سندی احادیث در شرح ملاصدرا و دقت نظر در آنها، این دیدگاه را نقد کرده، تبحر وی را در مباحث سندی و رجالی نشان می‌دهد. بررسی‌های سندی ملاصدرا بیشتر ناظر به مباحث علم رجال و تا حدودی مباحث سندی علم درایه است. شناسایی هویت راوی، شناخت احوال راوی، اظهار نظر دربارۀ اقوال رجالی، تعیین نام معصوم(ع) و تعیین نوع حدیث مهم‌ترین تلاش‌های صدرا در بررسی سندی احادیث هستند. همچنین خلاف دیدگاه برخی پژوهشگرها دربارۀ منابع رجالی ملاصدرا، ایشان در بررسی‌های خود به منابع رجالی متقدم و متأخر متعددی استناد کرده، که برخی از آنها را به‌صورت مستقیم و برخی را با واسطه دیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the View of Weakness of Mullā Ṣadrā's Rijāl [biographical evaluation or biography and criticism of traditionists] Discussions in Sharḥ Uṣūl al-Kāfī (Arabic: شَرح أصول ٱلْکَافِی, al-Kāfī, literally "The Sufficient")

نویسندگان [English]

  • Mona Amanipoor 1
  • Abdollah Mirahmadi 2
1 Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Department of Quranic and Hadith Sciences, Kharazmi University
چکیده [English]

The book Sharḥ Uṣūl al-Kāfī (Arabic: شَرح أصول ٱلْکَافِی, al-Kāfī, literally "The Sufficient") is written by Mullā Ṣadrā (Persian: ملا صدرا), a Shiite theologian philosopher in the 11th century, in which he has examined and explained the document and the text of the traditions of Uṣūl al-Kāfī (Arabic: أصول ٱلْکَافِی). Some scholars believe that Ṣadr al- Muti'allihīn (Arabic: صَدْرُ المُتَألِّهین, authority of divine philosophers), despite being prominent in the field of philosophy and wisdom, is not proficient in the field of hierarchy of ḥadīth document and Rijāl [biographical evaluation or biography and criticism of traditionists], while extracting the types of documented and evidence study of aḥādīth (Arabic: أحادیث, singular: ḥadīth) in Mullā Ṣadrā's Sharḥ (literally means "explanation" or "expounding of" usually used in commentaries on non-Qur'anic works) have criticized this view and shows his expertise in the discussions of hierarchy of ḥadīth document and Rijāl [biographical evaluation or biography and criticism of traditionists]. Mullā Ṣadrā's documentary reviews are mostly based on the topics of Rijāl science and science of critical study of transmission of tradition (Arabic: عِلْمُ ­الدِّرایة). Identifying the identity of the narrator (transmitter), knowing the narrator's status, commenting on the sayings of Rijāl, determining the name of the Infallible (Arabic: المَعْصوم, al-Maʿṣūm) and determining the type of ḥadīth are the most important efforts of Ṣadrā in examining hierarchy of aḥādīth document. He has also cited numerous earlier and posterior Rijāl sources in his studies, some of which he has seen directly and some indirectly contrary to the views of some scholars about the sources of Mullā Ṣadrā's Rijāl.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharḥ (literally means "explanation" or "expounding of" usually used in commentaries on non-Qur'anic works) Uṣūl al-Kāfī (Arabic: شَرح أصول ٱلْکَافِی
  • al-Kāfī
  • literally "The Sufficient")
  • Mullā Ṣadrā (Persian: ملاصدرا)
  • Hierarchy of document review
  • Types of hierarchy of document review