تحلیل انتقادی روایات تحریف نمای سوره «یس» در القرائات سیاری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث پیام نور مهریز یزد

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

کتاب «القرائات»احمدبنمحمدبنسیار از جمله کتابهای متقدّم در نقل روایات تحریف و از مهمترین منابع مورد استناد محدّث نوری در اثبات تحریف قرآن کریم است.اکثر حجم کتاب «القرائات» به روایات تحریف اختصاص یافته، بررسی صحت یا عدم صحت این احادیث ضرورتی ویژه میطلبد. این پژوهش درصدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و نقد سندی و محتوایی روایات کتاب «القرائات» ذیل آیات سوره «یس» بپردازد. یافتهها نشان میدهد از چهارده روایت سیاری ذیل آیات سوره «یس»، هفت روایت تحریفنماست. روایات قرائت «سَنَکتُبُ» بهجای «وَ نَکتُبُ» آیه دوازدهم و قرائت «لامستقرَّ» بهجای «لِمستقرٍّ» ذیل آیه 38 سوره «یس»، از نظر سندی ضعیفاند و از نظر محتوایی این قرائات بهدلیل نارسایی در افاده معنا نمیتوانند قرائت اصیل تلقّی شوند. در چهار روایت با سند یکسان اضافات تفسیری نقل شده که بهدلیل وجود «ابنحمزه بطائنی» در سلسله سند، ضعیفاند؛ از نظر دلالی نیز با توجّه به عدم سازگاری با سیاق و تناسب آیات نمیتوان این اضافات تفسیری را جزو متن قرآنی محسوب نمود.تبدیل «ممّا لا یعلَمون» به «ممّا یأکلون» در آیه 36 سوره «یس»، تناسب آیه را از بین برده و معنای آیه را ناقص جلوه میدهد. روایات مربوط به جری و تطبیق و تفسیر آیه بیارتباط با موضوع تحریف قرآن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the distorted narrations of Surah Yasin in sayari readings

نویسندگان [English]

  • Giti goudarzi 1
  • hasan kharaghani 2
1 PaiamNour.mahriz.iran
2 Associate Professor and Faculty Member of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

The book "Readings" is one of the earliest books in quoting distorted narrations and is one of the most important sources cited by Muhaddith Nouri in proving the distortion of the Holy Quran. Considering that most of the volume of the book "Readings" is dedicated to distorted narrations, examining the correctness or incorrectness of these hadiths requires special necessity. By adopting a descriptive-analytical method, this research intends to study and critique the document and content of the narrations of the mentioned book under the verses of Surah Yasin. The findings show that out of the fourteen planetary narrations following the verses of Surah Yasin, seven are distorted. The narrations of reciting the words "Sanktab" instead of "and Naktub" under the twelfth verse, and reciting "Lamstaqr" instead of the word "Lamstaqr" under verse 38 of Surah Yasin, are weak in terms of document and in terms of content of this recitation. The reason for the inadequacy in the expression of meaning - can not be considered the original reading. In four narrations with the same document, interpretive additions have been quoted which are weak due to the presence of "Ibn Hamza Bataini" in the chain of the document; From the point of view of semantics, considering the inconsistency with the context and appropriateness of the verses, these interpretive additions cannot be considered as part of the Quranic text.
The conversion of the phrase "Mamma La Ya'lamun" to "Mamma Ya'qlun" in verse 36 of Surah Yasin destroys the relevance of the verse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Yasin
  • sayaris readings
  • Distorted narrations
  • Document and signification