تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ضلالت انسان در پرتو نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی قم

2 استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

ضلالت نقیض هدایت است و به معنی گمراهی و انحراف از مسیر مستقیم بیان شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی، عوامل ضلالت انسان را از منظر نهج البلاغه بررسی نموده است. در نهج البلاغه، عوامل ضلالت انسان قابل تقسیم به بیرونی و درونی است. عامل درونی نیز به دو نوع گرایشی یا همان خواهش های نفسانی بشر یعنی گناه، آرزومداری و دنیاطلبی و بینشی یعنی جهل تنویع می‌یابد. نتیجه پیمودن مسیر هر یک از دو نوع عامل مذکور به گناه می‌رسد که خود عاملی مستقل در اضلال یا ازدیاد اضلال است. عامل بیرونی نیز شیطان و پیروان او معرفی گشته است که در نهج البلاغه به عنوان نمونه‌های مهم اضلال بشر معرفی گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the factors of human error based on Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • sorayya sagha 1
  • mohammad Hadi mansouri 2
  • kamran oveysi 2
1 Graduated from the Faculty of Quranic and Hadith Studies at Qom University of Islamic Education
2 Assistant Professor of the Department of Quran and Hadith Studies, Qom University of Islamic Studies
چکیده [English]

Misguidance is the opposite of guidance and means misguidance and deviation from the straight path. The present study has investigated the causes of human error from the perspective of Nahjul Balagha by analytical-descriptive method. In Nahj al-Balaghah, the causes of human error can be divided into external and internal. The inner factor is also diversified into two types of tendencies or the same human carnal desires, namely, sin, worldliness and worldliness, and insight, ie ignorance. The result of following the path of either of these two types of factors is sin, which is itself an independent factor in the disorder or the increase of the disorder. The external factor has also been introduced as Satan and his followers, who have been introduced in Nahj al-Balaghah as important examples of human error.
Misguidance is the opposite of guidance and means misguidance and deviation from the straight path. The present study has investigated the causes of human error from the perspective of Nahjul Balagha by analytical-descriptive method. In Nahj al-Balaghah, the causes of human error can be divided into external and internal. The inner factor is also diversified into two types of tendencies or the same human carnal desires, namely, sin, worldliness and worldliness, and insight, ie ignorance. The result of following the path of either of these two types of factors is sin, which is itself an independent factor in the disorder or the increase of the disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Insight"
  • "Satan"
  • "delusion"
  • "factors"
  • "attitude"