نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی شخصیت و روایات علی بن محمد بن شیرۀ القاسانی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 123-149

محسن قاسم پور؛ محمد سلامی راوندی