نویسنده = فاطمه خنیفر
تعداد مقالات: 1
1. راویان وضاع از نگاه عمر فلاته با رویکرد انتقادی ( مطالعه موردی: محمد بن سائب کلبی)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-122

فاطمه خنیفر؛ محمدتقی دیاری بیدگلی