اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

yfarhadatyahoo.com

سردبیر

محمد علی مهدوی راد

الهیات و معارف اسلامی دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم

mahdaviradatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد ابراهیم روشن ضمیر

علوم قرآنی و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

roushan1344atyahoo.com
05132257089

علی نصیری

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasiriatgmail.com

جواد ایروانی

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

irvani_javadatyahoo.com

شادی نفیسی

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

shadinafisiatut.ac.ir

سید علی دلبری

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

saddelbariatgmail.com

حسن نقی زاده

علوم قرآنی و حدیث استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naghizadehatum.ac.ir

علی خیاط

علوم قرآنی و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ajz80atyahoo.com

حسن خرقانی

علوم قرآنی و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

h.kharaghaniatgmail.com