نویسنده = ���������������� �������������� ������ ��������